Tổng hợp các Định mức dự toán xây dựng nhà nước (cập nhật liên tục)

(Bieumauxaydung.com) - Bài viết này tổng hợp và cập nhật liên tục các định mức dự toán xây dựng công trình do Nhà Nước ban hành (cụ thể là các Bộ).  Có link xem và tải về.


PHẦN 1 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN XÂY DỰNG

1. Định mức dự toán phần xây dựng cơ bản 1776 công bố năm 2007 (thay thế định mức 24 cũ - ban hành năm 2005).
2. Định mức 1091 theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD  năm 2011 về sửa đổi, bổ sung định mức số 1776.
3. Định mức 1172 theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD  năm 2012 về sửa đổi, bổ sung định mức 1776.
4. Định mức 588 theo Quyết định số 588/QĐ-BXD năm 2014 về sửa đổi, bổ sung định mức 1776.

PHẦN 2 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN LẮP ĐẶT

1. Định mức dự toán phần lắp đặt 1777 công bố năm 2007.
2. Định mức 1173 theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD năm 2012 về sửa đổi, bổ sung định mức 1777.
3. Định mức 587 theo Quyết định số 587/QĐ-BXD  năm 2014 về sửa đổi, bổ sung định mức 1777.

PHẦN 3 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN SỬA CHỮA

1. Định mức dự toán phần sửa chữa1778 công bố năm 2007.
2. Quyết định số 1129/QĐ-BXD năm 2009 của Bộ Xây dựng.

PHẦN 4 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN KHẢO SÁT

1. Định mức dự toán phần khảo sát 1354 năm 2016 theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng ( Thay thế cho Định mức dự toán khảo sát xây dựng 1779 công bố năm 2007)


PHẦN 5 - ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

1. Định mức vật tư theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. (thay thế cho: Định mức vật tư trong xây dựng 1784 năm 2007)

PHẦN 6 - ĐỊNH MỨC HAO PHÍ CA XE MÁY

1. Định mức 1134 theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

PHẦN 7 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH

1. Định mức dự toán 594 năm 2014 về Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (thay thế Định mức 2274 năm 2008)
2. Định mức dự toán 593 năm 2014 về Duy trì cây xanh đô thị (Thay thế Định mức 2273 năm 2008)
3. Định mức dự toán 592 năm 2014 về Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (thay thế Định mức 2272 năm 2008)
4. Định mức dự toán 591 năm 2014 về Duy trì hệ thống thoát nước đô thị (thay thế Định mức 2271 năm 2008)


Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cập nhật vào bài viết này nếu có định mức mới được công bố.

Chú ý: Click vào tên của từng định mức để xem trực tiếp trên bieumauxaydung.com hoặc tải về máy tính để xem

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.