Định mức dự toán xây dựng 592 năm 2014 về xử lý chất thải rắn đô thị

(Bieumauxaydung.com) - Định mức dự toán 592 được công bố theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Định mức dự toán 592 thay thế Định mức 2272 năm 2008.Link tải về Định mức dự toán 592 file PDF (*.pdf):  

                 | Download |
Xem và tải các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng.

www.bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.