Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Tên đầy đủ: Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị 

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 10/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 11/08/2010
Ngày có hiệu lực:  20/09/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

Văn bản dẫn chiếu:

- Quyết định Về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 21/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 22/07/2005
Ngày có hiệu lực: 06/12/2005

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

Văn bản bị thay thế một phần:

- Thông tư Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 07/2008/TT-BXD
Ngày ban hành: 07/04/2008

- Quyết định Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Số ký hiệu: 03/2008/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 31/03/2008
Ngày có hiệu lực: 16/05/2008

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

    + Thông tư 10/2010/TT-BXD: Xem hoặc Tải về tại đây.  Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF : Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.