Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Tên đầy đủ: Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị 

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 06/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 13/05/2013
Ngày có hiệu lực: 27/6/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

Văn bản dẫn chiếu:

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Di sản văn hoá
Số ký hiệu: 28/2001/QH10
Ngày ban hành: 29/06/2001
Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

Văn bản bị thay thế một phần:

- Thông tư Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 10/2010/TT-BXD
Ngày ban hành: 11/08/2010
Ngày có hiệu lực: 20/09/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.