Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Tên đầy đủ: Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 27/01/2011
Ngày có hiệu lực:  15/03/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu: 80/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/08/2006
Ngày có hiệu lực: 03/09/2006

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

- Nghị định Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
Số ký hiệu: 140/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/11/2006
Ngày có hiệu lực: 16/12/2006

Văn bản bị thay thế:

- Thông tư Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 10/2000/TT-BXD
Ngày ban hành: 08/08/2000
Ngày có hiệu lực: 23/08/2000

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

- Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu: 80/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/08/2006
Ngày có hiệu lực: 03/09/2006

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

- Nghị định Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
Số ký hiệu: 140/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/11/2006
Ngày có hiệu lực: 16/12/2006


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.