Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật Xây dựng (cập nhật liên tục)

(Bieumauxaydung.com) - Bài viết này tổng hợp hầu hết các Văn bản hướng dẫn của nhà nước về ngành Xây dựng. Có đầy đủ link trực tiếp để xem và tải xuống (Google Drive), bao gồm file Word và file scan có dấu - là những file gốc được tải về từ các trang web của cơ quan nhà nước phát hành văn bản.

ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY: 04/01/2017.

Mọi người có thể tìm kiếm và download văn bản theo lĩnh vực như phân loại ở dưới hoặc sử dụng >> CHỨC NĂNG TÌM KIẾM << để tìm đúng văn bản mình cần.

Hệ thống Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG


01. Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (ngày hiệu lực 15/08/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày hiệu lực: 20/05/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

03. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ngày hiệu lực: 20/6/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng (ngày hiệu lực: 01/07/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]
05. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng (ngày hiệu lực: 15/05/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]

Văn bản có liên quan:
20. Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/03/2010 của Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 (ngày hiệu lực: 02/03/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]
21. Quyết định số 633/QĐ-BXD ngày 22/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (ngày hiệu lực: 22/06/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]


I - LUẬT XÂY DỰNG


01. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 (ngày hiệu lực: 01/01/2015).  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho:
01.1. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 (ngày hiệu lực: 01/07/2004 - đã hết hiệu lực).  [Click để Xem hoặc Tải về]

1.2. Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ xây dựng (ngày hiệu lực: 30/10/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]


1.1. QUẢN LÝ DỰ ÁN


01. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (ngày hiệu lực: 05/08/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho: 
01.1. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 30/3/2009 - đã hết hiệu lực) [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 11/5/2009)  [Click để Xem hoặc Tải về]

03. Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 30/9/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng (ngày hiệu lực: 25/07/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]

Văn bản có liên quan:
20. Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (ngày hiệu lực: 15/02/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]
21. Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 27 tháng 09 năm 2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 10/9/2009)  [Click để Xem hoặc Tải về]


1.2. QUẢN LÝ CHI PHÍ


01. Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngày hiệu lực: 10/05/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho:
01.1. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 01/02/2010 - đã hết hiệu lực)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02.1 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngày hiệu lực: 01/05/2016) [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
02. Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 15/07/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

03. Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (ngày hiệu lực: 15/12/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]

04.1. Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngày hiệu lực: 01/05/2016)[Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
04. Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngày hiệu lực: 15/05/2015 - đã hết hiệu lực).  [Click để Xem hoặc Tải về]

05. Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (ngày hiệu lực: 15/10/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]

06. Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành (ngày hiệu lực: 15/07/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

07. Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 29/09/2009)  [Click để Xem hoặc Tải về]
08. Quyết định 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 26/8/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

09. Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 01/08/2014) [Click để Xem hoặc Tải về]

Văn bản có liên quan:

20. Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 01/02/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]

21. Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam (ngày hiệu lực: 15/12/2012)  [Click để Xem hoặc Tải về]

22. Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước (ngày hiệu lực: 01/06/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]


1.3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BẢO TRÌ


01. Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 01/07/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho: 
01.3. Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 20/01/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]
01.2. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (hiệu lực ngày: 15/4/2013 - còn hiệu lực nội dung thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng)  [Click để Xem hoặc Tải về]
01.1. Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (hiệu lực ngày: 01/01/2015 - đã hết hiệu lực)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
02.2 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 09/09/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02.1. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (ngày hiệu lực: 15/05/2016)  [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)

03. Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 01/09/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ (ngày hiệu lực: 01/09/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

05. Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 01/06/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]

06. Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng (ngày hiệu lực: 15/12/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

Văn bản có liên quan:
20. Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 02/11/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
21. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng (ngày hiệu lực: 15/09/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]


1.4. HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG


01. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (ngày hiệu lực: 15/06/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho: 
01.1. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (ngày hiệu lực: 01/07/2010) [Click để Xem hoặc Tải về]

02.1 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 01/05/2016) [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
02. Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 (ngày hiệu lực: 15/08/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]

03.1 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (ngày hiệu lực: 01/05/2016) [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
03. Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (ngày hiệu lực: 15/09/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngày hiệu lực: 15/03/2016) [Click để Xem hoặc Tải về] (MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
04.1. Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

05. Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 10/03/2016 của Bộ Tài chính : Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (ngày hiệu lực: 05/03/2016) [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)
Thay thế cho:
05.1. Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

06. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (ngày hiệu lực: 01/05/2016) [Click để Xem hoặc Tải về] (MỚI BAN HÀNH)


1.5. QUY HOẠCH XÂY DỰNG


01. Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (ngày hiệu lực: 30/06/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho:
01.1. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (ngày hiệu lực: 18/02/2005 - đã hết hiệu lực)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (ngày hiệu lực: 30/04/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]
03. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (ngày hiệu lực: 01/03/2013)   [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (ngày hiệu lực: 01/04/2013)   [Click để Xem hoặc Tải về]

05. Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị (ngày hiệu lực: 27/6/2013)   [Click để Xem hoặc Tải về]

06. Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (ngày hiệu lực: 15/03/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]

07. Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị (ngày hiệu lực: 20/09/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

08. Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (ngày hiệu lực: 30/04/2016) [Click để Xem hoặc Tải về(MỚI BAN HÀNH)

Văn bản có liên quan:
20. Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (ngày hiệu lực: 10/11/2012)  [Click để Xem hoặc Tải về]
21. Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị (ngày hiệu lực: 25/5/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]
22. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (ngày hiệu lực: 15/04/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]
23. Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (ngày hiệu lực: 01/01/2016)   [Click để Xem hoặc Tải về]


1.6. NĂNG LỰC XÂY DỰNG


01. Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình (ngày hiệu lực: 10/10/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (ngày hiệu lực: 15/07/2010) => [Click để Xem hoặc Tải về]


1.7. CẤP PHÉP XÂY DỰNG


01. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (ngày hiệu lực: 20/10/2012)  [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (ngày hiệu lực: 06/02/2013)  [Click để Xem hoặc Tải về]


II - LUẬT ĐẤU THẦU


01. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013  (ngày hiệu lực: 01/07/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho: 
01.1. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày ngày 29 tháng 11 năm 2005 (ngày hiệu lực: 01/04/2006 - đã hết hiệu lực)   [Click để Xem hoặc Tải về]

02. Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (ngày hiệu lực: 15/08/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

03. Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (ngày hiệu lực: 01/07/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho:
03.1. Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp (ngày hiệu lực: 01/03/2010 - đã hết hiệu lực).   [Click để Xem hoặc Tải về]
 03.2. Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (ngày hiệu lực: 15/03/2010 - đã hết hiệu lực)  [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (ngày hiệu lực: 10/12/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]

05. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (ngày hiệu lực: 01/11/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]

06. Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu (ngày hiệu lực: 06/11/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

07. Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp (ngày hiệu lực: 15/03/2010)   [Click để Xem hoặc Tải về]

08. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (Ngày hiệu lực:    )  [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho:
08.01. Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (ngày hiệu lực: 01/05/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

08.02. Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (ngày hiệu lực: 01/11/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]

09. Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (ngày hiệu lực: 1/9/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

10. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 06 năm 2015 về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (ngày hiệu lực: 01/08/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]

11. Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp (ngày hiệu lực: 15/06/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

12. Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (ngày hiệu lực: 22/12/2015)   [Click để Xem hoặc Tải về]
Thay thế cho:
12.1. Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp (ngày hiệu lực: 25/03/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

12.2. Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh (ngày hiệu lực: 01/08/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]

Văn bản có liên quan:
30. Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (ngày hiệu lực: 15/07/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]
31. Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (ngày hiệu lực: 15/12/2010)  [Click để Xem hoặc Tải về]
32. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (ngày hiệu lực: 15/01/2016)  [Click để Xem hoặc Tải về]
33. Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu (ngày hiệu lực: 30/03/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]
34. Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu (ngày hiệu lực: 03/08/2011)  [Click để Xem hoặc Tải về]
35. Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (ngày hiệu lực: 05/05/2015).  [Click để Xem hoặc Tải về]


III - LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

01. Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (ngày hiệu lực: 01/07/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]
02. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (ngày hiệu lực: 01/11/2015)  [Click để Xem hoặc Tải về]


IV - LUẬT ĐẤT ĐAI

01. Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai (ngày hiệu lực: 01/07/2014)  [Click để Xem hoặc Tải về]

V - VĂN BẢN KHÁC

01.  Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  [Click để Xem hoặc Tải về]

02.  Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  [Click để Xem hoặc Tải về]

03.  Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải  [Click để Xem hoặc Tải về]

04. Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung  [Click để Xem hoặc Tải về]

05. Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng  [Click để Xem hoặc Tải về]

06. Thông tư số : 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị  [Click để Xem hoặc Tải về]

Chúc các anh em ngành xây dựng thành công!

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.