Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Tên đầy đủ: Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng 

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 18/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 15/10/2010
Ngày có hiệu lực:  15/12/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 68/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 209/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

- Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/08/2007
Ngày có hiệu lực: 03/09/2007

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 68/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 209/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

- Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/08/2007
Ngày có hiệu lực: 03/09/2007


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.