Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

Tên đầy đủ: Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 28/06/2011
Ngày có hiệu lực:  15/08/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Hợp đồng Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Số ký hiệu: 48/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/05/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010


Văn bản dẫn chiếu:

- Thông tư Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Số ký hiệu: 08/2010/TT-BXD
Ngày ban hành: 29/07/2010
Ngày có hiệu lực: 15/09/2010

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Đấu thầu
Số ký hiệu: 61/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực: 01/04/2006

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Số ký hiệu: 48/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/05/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Thông tư (doc file): | Download |. File Phụ lục: | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.