Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ Thiết kế

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 05/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 09/06/2011
Ngày có hiệu lực:  25/07/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.


Văn bản căn cứ:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về hoạt động đo đạc và bản đồ
Số ký hiệu: 12/2002/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/01/2002
Ngày có hiệu lực: 06/02/2002

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

Văn bản dẫn chiếu:

- Thông tư liên tịch Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
Số ký hiệu: 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC
Ngày ban hành: 27/02/2007
Ngày có hiệu lực: 25/04/2007

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

- Nghị định Về hoạt động đo đạc và bản đồ
Số ký hiệu: 12/2002/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/01/2002
Ngày có hiệu lực: 06/02/2002

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005

Ngày có hiệu lực: 18/02/2005


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):
     + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 1: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 2: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 3: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 4: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 5: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 6: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 7: Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (công báo):  Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.