Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Tên đầy đủ: hông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 04/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:  Bộ xây dựng

Ngày ban hành: 26/05/2010
Ngày có hiệu lực:  15/07/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.

Văn bản căn cứ:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010

Văn bản bị thay thế:

Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 05/2007/TT-BXD
Ngày ban hành: 25/07/2007
Ngày có hiệu lực: 18/09/2007

Văn bản được hướng dẫn:

Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Thông tư (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 1 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 2 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 3 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 4 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 5 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 6 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 7 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File Phụ lục 8 (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.